• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی

آخرین مطالب

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور و هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور و هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران

بیستمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

بیستمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

هجدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

هجدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

هفدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

هفدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

اولین جلسه شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر(استان : ملی)

اولین جلسه شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

باشگاه کارآفرینان نوجوان و رسالت دستگاه های ذیربط(استان : همدان)

فرهنگ کارآفرینی همان حلقه مفقوده ای است که امروز باید برای شکل گیری و نهادینه سازی آن از تمام ظرفیت ها استفاده شود.

جلسه مشترک هیأت مدیره کانون ملی و هیأت مدیره کانون استان همدان (استان : همدان)

جلسه مشترک کانون مای و کانون استان همدان

هم‌ اندیشی هیأت مدیره‌های کانون کارآفرینان کشور و همدان(استان : همدان)

امروزه کارآفرینی به عنوان یکی ازپیش زمینه‌های توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌رود.

جلسه مشترک بازرسان کانون های کارآفرینان برتر رسمی کل کشور (استان : ملی)

جلسه مشترک بازرسان کانون های کارآفرینان برتر رسمی کل کشور

جلسه مشترک روسای کانونهای کارآفرینان برتر رسمی کل کشور(استان : ملی)

جلسه مشترک روسای کانونهای کارآفرینان برتر رسمی کل کشور