• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی

آخرین مطالب

احکام اعضای هیات امناء کارآفرینی استان تهران(استان : تهران)

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در زمستان 97(استان : تهران)

گزارش فصل زمستان 97 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در پاییز97(استان : تهران)

گزارش فصل پاییز 97 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در تابستان 97(استان : تهران)

گزارش فصل تابستان 97 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در بهار 97(استان : تهران)

گزارش فصل بهار 97 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در زمستان 96(استان : تهران)

گزارش فصل زمستان 96 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در پاییز 96(استان : تهران)

گزارش فصل پاییز 96 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در تابستان 96(استان : تهران)

گزارش فصل تابستان 96 - کانون کارآفرینان تهران

هیئت امنا(استان : ايلام)

هیئت امناء کانون کارآفرینان استان ایلام

اعضاء هیئت مدیره کانون استان ایلام(استان : ايلام)

اعضای هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان ایلام

همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر(استان : تهران)

همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر

مهندس محمد ثقفی(استان : تهران)

مدیرعامل شرکت تشک رویال آسایش

مهندس ناصر قدیر کاشانی(استان : تهران)

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اول سازان

تجربه های جسور(استان : تهران)

همایش تجربه های جسور

نشست تخصصی ایجاد مجمع خیرین اشتغال استان تهران(استان : تهران)

نشست تخصصی ایجاد مجمع خیرین اشتغال استان تهران