• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی

آخرین مطالب

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان زنجان(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان لرستان(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان لرستان

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان ایلام(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان ایلام

هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان ایلام(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان ایلام

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان گلستان(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان گلستان

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان گلستان(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان گلستان

صورتجلسه هیات مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان همدان (استان : همدان)

ارائه برنامه یکساله کانون

حضور کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران در جلسات شورای عالی اشتغال کشور(استان : تهران)

حضور کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران در جلسات شورای عالی اشتغال کشور

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون استان کرمانشاه(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون استان کرمانشاه

هفتمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

هفتمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون استان گیلان(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون استان گیلان

جلسه مشترک کانون ملی با کانون استان کرمانشاه(استان : ملی)

جلسه مشترک کانون ملی با کانون استان کرمانشاه

انتصاب دکتر زند وکیلی(استان : ملی)

انتصاب دکتر زند وکیلی