• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی
گزارش عملکرد سال 1396 شورای مرکزی و کانون های کشوری

گزارش عملکرد سال 1396 شورای مرکزی و کانون های کشوری

تاثيرپذيري شديد اقتصاد كشورها از اقتصاد پرتلاطم جهاني، به نياز كشورها به نوآوري براي سبقت يا همپايي دامن زده است. بنگاههاي اقتصادي ديگر نمي توانند با تكيه صرف به مزيت مقياس و توليد انبوه ، پايدار و سودآور باقي بمانند.